pre začiatočníkov

Bezpečné surfovanie

vytvorila Gabriela Mitrová, Daniela Chovancová

Úvod – Bezpečnosť na internete

 

INTERNET

Čo je internet?

Služby internetu

Vyhľadávanie na internete

Netiketa

 1. Čo je to internet

Internet je  medzinárodná globálna sieť (tiež nazývaná „sieť sietí“) pozostávajúca z

 • navzájom pospájaných nezávislých sietí prevádzkovaných rôznymi subjektami
  • vládnymi agentúrami,
  • výchovno-vzdelávací
  • mi a výskumnými inštitúciami
  • súkromnými firmami.
 • nedá sa vypnúť.
 • Funguje na základe komunikačných protokolov TCP/IP. Tie umožňujú
  • komunikáciu medzi verejnými a privátnymi sieťami prostredníctvom
   • telefónnych liniek,
   • optických káblov,
   • satelitov a pod.,
   • ale aj na rôznych technických platformách (PC, Mac, pracovné stanice,…).
 1. Služby internetu

Internet má aj ďalekosiahly dopad na prácu, vedomosti a pohľad na svet.

 • www stránky
 • vzdialený prístup
 • spolupráca
 • zdieľanie súborov
 • elektronický obchod
 • komunikácia s klientmi e-mailom
 • e- learning
 • e- banking
 • weblogy na reklamné účely.
 • Diskusie
 • Fóra
 • Konferencie
 • Webináre
 • Vyhľadávanie
  • Informácií
  • Súradníc
  • Obrázkov
  • Ľudí

 

World Wide Web

World Wide Web (angl.= celosvetová sieť; world = svetový, -wide = celo-, web = sieť) je distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, ktorý umožňuje univerzálny prístup k širokému univerzu dokumentov, ktoré obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty.

Grafická reprezentácia WWW, internetovej služby, ako ju reprezentujú hyperlinky

Vzdialený prístup

 

 • jednoduché pripojenie k iným počítačom a informačným a komunikačným službám kdekoľvek na svete.
 • je možné používať zabezpečenie, autentifikáciu a kryptovanie, alebo sa zaobísť bez nich.
 • nové formy práce doma, spolupráce a zdieľania informácií v mnohých priemyselných odvetviach.

Účtovník sediaci doma môže revidovať knihy spoločnosti sídliacej v inej krajine pomocou servera v tretej krajine, ktorý spravujú IT špecialisti zo štvrtej krajiny. Tieto účty mohli byť vytvorené doma pracujúcimi účtovníkmi z iných vzdialených lokalít na základe informácií, ktoré im prišli e-mailom z celého sveta.

Úradník, ktorý sa nachádza mimo svojej kancelárie, možno na druhej strane Zeme na pracovnej ceste alebo dovolenke si môže otvoriť vzdialenú pracovnú plochu zo svojej kancelárie použitím zabezpečeného Virtual Private Network (VPN) spojenia cez internet. To mu umožňuje rovnaký prístup k súborom a aplikáciám, ako keby sedel za svojím stolom.

 

Spolupráca

 • nízkonákladové a okamžité zdieľanie nápadov, vedomostí a
 • príkladom je spolupráca pri vývoji FLOSS (Free, Libre and Open-Source Software) ako Linux, Mozilla a org, Wikipédia, komunitou upravovaná a udržiavaná slobodná encyklopédia

 

Zdieľanie súborov

 • Počítačový súbor je možné poslať ako prílohu elektronickou poštou.
 • Je možné nahrať súbor na webstránku
 • alebo FTP server, aby si ho mohli iní odtiaľ stiahnuť.
 • Je možné ho dať do zdieľaného adresára na súborovom serveri.
 • Záťaž hromadného sťahovania zo serverov možno znížiť použitím zrkadlových (mirror) serverov alebo pomocou peer-to-peer služieb.
 • Obsah prenášaných súborov môže byť zakódovaný vďaka kryptovaniu

 

Jazyky

Najpoužívanejším jazykom na komunikáciu na internete je angličtina. Dôvodmi sú pôvod internetu v Spojených štátoch, rastúca úloha angličtiny ako jazyka medzinárodnej komunikácie a neschopnosť skorých počítačov používať iné znaky ako základnú západnú abecedu.

Po angličtine (56% webstránok) sú najpoužívanejšími jazykmi na webe nemčina (8%), francúzština (6%), japončina (5%) a španielčina (3%).

 

Vyhľadávanie 

Nástroje na vyhľadávanie informácií

Katalógy Internetu – predmetové adresáre

Výhodou katalógov Internetu je

 • ich prehľadnosť a orientácia
 • používateľ môže prechádzať štruktúrou kategórií a podkategóriach
 • výhodou je ich vysoká presnosť zaradenia záznamov jednotlivých stránok k daným kategóriám.
 • nevýhodou je, že obsahujú menšie množstvo záznamov stránok ako iné vyhľadávacie nástroje a tiež, že môžu obsahovať viacero záznamov nefunkčných webových stránok.

Vyhľadávacie stroje

Vyhľadávacie stroje pozostávajú z troch hlavných častí.

 • Prvou je tzv. pavúk (angl. spider), ktorý prechádza web stránkami, ktoré si „prečíta“ a prechádza ich hyperlinkami na ďalšie stránky.
  • Pavúky sa opäť vracajú na miesta, ktoré predtým navštívili, pričom si pri svojej pravidelnej „obhliadke“ zaznamenajú prípadné zmeny.
  • Všetko čo pavúky nájdu sa zaznamená do druhej časti vyhľadávacieho stroja tzv. indexu.
 • Index je ako veľká kniha obsahujúca informácie o zaznamenaných webových stránkach.
  • Pri pavúkom zistenej zmene obsahu stránky sa zmenia aj informácie o nej v indexe.
 • Treťou časťou je program vyhľadávacieho stroja (angl. search engine), ktorý prechádza indexom a hľadá a vyhodnocuje webové stránky vyhovujúce zadaným kľúčovým slovám. 

Hlavnou výhodou vyhľadávacich strojov v porovnaní s napr. katalógmi Internetu je ich obrovská databáza indexovaných stránok. Nevýhodou menšia presnosť vo výbere webových stránok s požadovaným obsahom. 

Medzi rozšírených predstaviteľov vyhľadávacích strojov patria:

V zahraničí:

Kladenie vyhľadávacích dotazov

Jednoduché dotazy

Aj keď každý vyhľadávací server má svoje vlastné pravidlá vyhľadávania, vyberieme typické možnosti, ktoré má väčšina vyhľadávacích servrov. Ako príklady uvedieme možnosti vyhľadávacích servrov Altavista, Google, Centrum SK.

 • uvedieme heslo priamo do vstupného poľa.
 • pri viacslovných heslách, nájde vyhľadávací stroj (Altavisty a Google) stránky, obsahujúce všetky z uvedených slov.
 • Pokiaľ chceme, aby našiel celé slovné spojenie, dáme ho do “úvodzoviek“- „Karel Čapek“.
 • Písanie veľkých a malých písmen niektoré vyhľadávacie stroje nerozlišujú vôbec napr. Google, iné rozlišujú len vo fráze (keď sú uvedené v úvodzovkách) ako napr. Altavista.
 • Na serveri Google budú dotazu „Internet“ vyhovovať stránky obsahujúce slovo Internet aj internet, v Altaviste len stránky obsahujúce slovo Internet.
 • Niektoré vyhľadávače využívajú len celé kľúčové slová napr. Google, iné umožňujú použiť operátor hviezdička (*), ktorý môže zastupovať niekoľko ďalších znakov napr. Altavista. -ces* vyhľadá aj slová ako cestoviny, cesnak atď. –
 • Ak tesne pred dané slovo uvedieme znamienko plus (+) resp. mínus (–), budú nájdené dokumenty obsahujúce, resp. neobsahujúce, toto slovo.  Pri zadaní dotazu +funkcia +sínus -kosínus budú výsledkom dotazu zoznamy stránok obsahujúce slová funkcia a sínus a neobsahujúca slovo kosínus.

Zložené dotazy

Použitie operátorov +  a – v dotazoch môžme nahradiť logickými spojkami AND a NOT, v našom príklade to namiesto +funkcia +sínus -kosínus bude funkcia AND sinus AND NOT kosínus.

Pre úplnosť tu treba uviesť aj operátor OR a veľmi dôležité zátvorky (), pomocou ktorých usmerňujeme spôsob vyhodnotenia zloženého logického výrazu. Ak chcem nájsť stránky týkajúce sa princípov dištančného vzdelávania uvediem nasledovný dotaz („distance education“ OR „distance learning“) AND principles.

Pri upresňovaní vyhľadávania nám veľmi pomôžu tzv. kľúčové slová. Uvedieme si kvôli prehľadnosti tabuľku s kľúčovými slovami, ktoré sa využívajú pri hľadaní na servri Alavista. 

anchor:text

Hľadá stránky obsahujúce špecifické slovo alebo frázuv texte hypertextového odkazu. 
Dotaz anchor:“naša škola“ +“v Košiciach“ nájde stránky so slovom naša škola v texte hypertextového odkazu a so slovným spojením v Košiciach niekde na stránke. Pozor, nezabudnime, že ani pred ani za znakom dvojbodky: nesmie byť medzera.

applet:class

Hľadá stránky obsahujúce uvedený Java applet. 
Dotaz applet:kresli nájde stránky obsahujúce applet s menom kresli.

object:class

Hľadá stránky obsahujúce uvedený objekt vytvorený iným programom (napr.. Flash objekt). 
Dotaz object:intro nájde stránky obsahujúce Flash objekt s menom intro.

domain:meno_domény

Hľadá stránky na uvedenej doméne. 
Dotaz domain:sk nájde stránky zo Slovenska, 

host:meno_počítača

Hľadá stránky na uvedenom počítači. 
Dotaz host:www.science.upjs.sk +matematika nájde stránky na oficiálnom serveri Prírodovedeckej fakulty UPJŠ obsahujúce slovo matematika.

image:meno_súboru

Hľadá stránky s obrázkami s uvedeným menom obrázkového súboru.
Dotaz image:pes nájde stránky s obrázkami, ktoré v názvoch súborov obsahujú slovo pes.

like:URLtext

Hľadá stránky podobné alebo príbuzné uvedenému URL.. 
Dotaz like:webmail.upjs.sk nájde stránky, ktoré obsahujú v URL niektoré z uvedených slov webmail, upjs a sk.

link:URLtext

Hľadá stránky, ktoré obsahujú linky na stránky s uvedeným URL.
Dotaz link:lst.homepages.sk nájde stránky, ktoré obsahujú linky na server lst.homepages.sk.

text:text

Hľadá stránky obsahujúce uvedený text v ľubovoľnej časti stránky, okrem obrázkov, liniek, alebo URL.
Dotaz text:kontrola nájde stránky so slovom kontrola v textovej časti stránky.

title:text

Hľadá stránky obsahujúce uvedený text v titulku stránky. 
Dotaz title:sylabus nájde stránky so slovom sylabus v titulku stránky.

url:text

Hľadá stránky so zadaným slovom v URL stránky.
Dotaz url:projekty nájde stránky na všetkých servroch obsahujúce slovo projekty v ich URL (t.j. v mene servera, ceste, alebo v názve súboru).

Server Google a iné servery umožňujú niektoré z týchto možností nastaviť priamo v rozšírenom vyhľadávaní.

 1. Netiquette alebo Netiketa
 • platia isté zásady slušného správania sa, ktoré je potrebné dodržiavať.
 • základné pravidlá netiquette
 1. Nemali by ste používať počítač k tomu, aby ste škodili ostatným ľuďom.
 2. Nemali by ste brániť ostatným ľuďom pracovať na počítači.
 3. Nemali by ste sa hrabať v cudzích súboroch.
 4. Nemali by ste pomocou počítača kradnúť.
 5. Nemali by ste pomocou počítača šíriť fámy.
 6. Nemali by ste používať ani kopírovať program, za ktorý ste nezaplatili.
 7. Nemali by ste používať prostriedky na cudzom počítači bez dovolenia.
 8. Nemali by ste zakazovať ostatným ľuďom užívať svoj intelekt.
 9. Mali by ste myslieť na spoločenské súvislosti programu, ktorý píšte.
 10. Mali by ste používat počítač s rešpektem a uvážením.

E-mail a netiketa

 • pozorne prečítať podmienky, za akých nám bude konto pridelené.
 • Zaväzujeme sa tieto podmienky dodržiavať
 • Do kolóniek s potrebnými osobnými údajmi ich ukladáme podľa pravdy, nie, že si zmyslíme, že sa zrazu budeme volať Ferko Štrbavý.
 • poštu kontrolujeme pravidelne a nepotrebné e-maily mažeme.
 • Pri počte správ v schránke napríklad 150 sa nám ľahko môže stať, že vyhodíme veľmi dôležitú správu.
 • Dávajme si pozor čo o kom napíšeme, lebo sa može stať, aj keď náhodou, že príjemca využije službu forward a to môže napáchať veľké škody.
  • Jožko sa asi nepoteší, keď mu doje Ferkov mail Miškovi, v ktorom o ňom Ferko píše veľmi nepekné veci (chudák Ferko!).
 • Používajme malé a veľké písmená, rozlišujme ich! Väčšinou sa niečo písané veľkými písmenami v správe berie ako zvýšenie hlasu, či dokonca krik v bežnej reči.
 • Smilie
  • Tieto sa využívajú na zobrazenie nášho postoja:
   🙂 základný smilie –smiech alebo tiež v skrátenej forme 🙂
   😉 smiech cez slzy
   😀 hlasný smiech
   🙁 smútok
   😐 ľahostajnosť
   :-/ rozladenosť, nerozhodnosť, skepsa
   :-> sarkastická poznámka
   ;-> sarkastická poznámka hraničiaca s oplzlosťou
   :-< veľký smútok
   :*) posielam pusinku (prípadne to môže znamenať aj opitosť)

Niektoré smileys sa využívajú ako zábava, pretože znaky dokážu vytvoriť všeličo:
%-) díval som sa 15 hodín na zelenú obrazovku
:-Q som fajčiar
C=:-) som šéfkuchár
*:o) som klaun
3:] úsmev domáceho maznáčika
:-p vyplazujem ti jazyk
EK( FRANKENSTEIN

A najnovšie sa využíva nový druh smileys, ktoré sa tiež píšu do riadku, ale čítajú sa normálne, bez prevracania hlavy. Tieto sa používajú hlavne ako emotikóny v súvislejších textoch:
*_* – super, však?
O_o – no ja len čumím
^_^ – fíha! (ekvivalent toho, keď sa od prekvapenia zdvihne obočie)

Akronymy

A nakoniec ešte akronymy. V mailoch sa využívajú veľmi často, ide vlastne o skrátenie fráz, nemusíme ich písať celé, stačí ak napíšeme prvé písmená z každej skratky a vyjde nám akronym. Nevymýšľajme si však vlastné akronymy, používajme len tie zabehané a hlavne: uistime sa, že aj príjemca našej pošty akronymy ovláda. Nepoužívajme ich len preto, aby sme sa vytiahli, koľko toho vieme!

Niektoré akronymy:
BTW – by the way
FYI – for your information
IMHO – in my humble/honest opinion
HAND – have a nice day
TIA – thanks in advice
ASAP – as soon as possible
TBC – to be continued
LOL – laughing out loud
OMG – Oh my Gosh!
TMI – too much information
WTF – what the fuck?.

Netiketa

 • Netiketa je súhrn pravidiel, ktorých dodržiavaním si udržíme status slušného človeka vystupujúceho online
 • Práve anonymita sa podpisuje na tom, že mnoho ľudí sa v internetových diskusiách správa vulgárne, ba priam až nepríjemne voči druhým ľuďom.

Pravidlá slušného správania sa v internete:

 • Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač.
 • Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života.
 • Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom
 • Majte ohľad k druhým. Nie každý má superrýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia!
 • Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis.
 •  Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné.
 • Nevydávajme za svoje prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť
 • Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte.
 • Rešpektujme súkromie iných.
 • Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných užívateľov
 • Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou
 • Nešírte reťazové listy a poplašné správy HOAX typu pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním spomaľujete internet.
 • Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom
 • Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ je text prevzatý

Vyššie spomínané body sú doslova citované z http://sk.wikipedia.org/wiki/Netiketa.

Autorský zákon a internet

Zákon upravujúci tieto predpisy sa volá Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (PDF, 144 KB), skrátene aj autorský zákon. Citácia z neho:

Bezpečnosť na internete

 • Zdanlivá sloboda láka k menšej opatrnosti.
 • V internetovom priestore číhajú na človeka rôzne lákadlá, ktoré nie vždy vedú k príjemným zážitkom.
 • Jedným z mnohých môže byť aj infikovanie počítača vírusmi, čo nemusí vždy dopadnúť najlepšie.
 • Na človeka nečakajú vo svete online len nebezpečenstvá vo forme technických záležitostí (vírusy, trójske kone, červy, …), ale samozrejme aj nebezpečenstvá vo forme sociálneho kontaktu.
  • Napríklad na Pokeci s človekom môže komunikovať násilník a nikto o tom ani nevie.

Pre základný bezpečný pohyb online svetom môže polsúžiť nasledujúcich niekoľko bodov:

 • osobné údaje neposkytujte neznámym ľuďom,
 • heslá a prihlasovacie údaje si chráňte starostlivo mimo internet (najlepšie v hlave) a neposielajte ich e-mailom,
 • heslo pravidelne meňte,
 • rozprávajte sa otvorene o problémoch na internete s priateľmi, súrodencami, rodičmi, učiteľmi, policajtami, …,
 • nešírte nelegálny obsah (softvér, hudbu, filmy, …).

Používanie internetu je bezpečné, pokiaľ si budete pamätať tieto tri základné pravidlá:

 1. Chráňte svoj počítač
 • Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny.
 • Používajte antivírusový program.
 • Používajte firewall.
 • Robte si záložné kópie dôležitých súborov.
 • Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu.
 1. Chráňte seba
 • Buďte obozretný, keď zverejňujete svoje osobné informácie
 • Myslite na to, s kým sa rozprávate.
 • Pamätajte na to, že nie všetko je
  hodnoverné a že nie každý, s kým sa  stretnete na internete, je čestné

Tak začni už teraz

 

Tento projekt podporil program Techsoup Slovensko,
za finančnej podpory spoločností SAP a Haus de Stiftens.

 

vytvorilo boostello